#196 జాలమిదేర jAlamidEra

Titleజాలమిదేర (ప్రతి)jAlamidEra (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
జాలమిదేర సరసకు రార
బాలామణి నిను బ్రార్థించెనుర
jAlamidEra sarasaku rAra
bAlAmaNi ninu brArthinchenura
చరణం
charaNam 1
యెమ్మెకాడ నిను రమ్మని ముద్దుల
గుమ్మ రమ్మ నీకిమ్మని బంపెను
yemmekADa ninu rammani muddula
gumma ramma nIkimmani bampenu
చరణం
charaNam 2
కమ్మవిల్తుడు శరమ్ము వేయు
మది నమ్మి నిన్ను పొమ్మనరమ్మనే
kammaviltuDu Sarammu vEyu
madi nammi ninnu pommanarammanE
చరణం
charaNam 3
యింతి రావిరుల బంతి రామరుని
దంతి రాడగు పొలంతిరా వినర
yimti rAvirula banti rAmaruni
damti rADagu polamtirA vinara
చరణం
charaNam 4
రావుకులజ మహరాజ కుమార
పావన సూర్యనృపాలక యేరా
rAvukulaja maharAja kumAra
pAvana sUryanRpAlaka yErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s