#197 మాట్లాడవెందుకురా mATlADavendukurA

Titleమాట్లాడవెందుకురాmATlADavendukurA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకమాసు kamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మాట్లాడవెందుకురా సామిగ నాతోmATlADavendukurA sAmiga nAtO
అరమర యిక యేలర సామిaramara yika yElara sAmi
చరణం
charaNam 1
చిరుత ప్రాయమునాడు చేసిన చెలిమిని
మరచుట తగునటరా సామి
chiruta prAyamunADu chEsina chelimini
marachuTa tagunaTarA sAmi
చరణం
charaNam 2
సొగసుగ నిను జూచి సోలి వచ్చినదాని
అగడేల జేసేవుర సామి
sogasuga ninu jUchi sOli vachchinadAni
agaDEla jEsEvura sAmi
చరణం
charaNam 3
వరభీమేశుని వలచిన దానర
సరసతో నన్నేలరా సామి
varabhImESuni valachina dAnara
sarasatO nannElarA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s