#198 కోపము జేసేవేలర kOpamu jEsEvElara

Titleకోపము జేసేవేలర (ప్రతి)kOpamu jEsEvElara (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
కోపము జేసేవేలర సామిగా యింతkOpamu jEsEvElara sAmigA yimta
ప్రాపుగోరి నే యుంటిరprApugOri nE yumTira
చరణం
charaNam 1
చిన్ననాటనుండి నిన్ను
నమ్మి యున్న కన్నెను గానటర
chinnanATanumDi ninnu
nammi yunna kannenu gAnaTara
చరణం
charaNam 2
వన్నెకాడ వలచియున్న
చిన్నదియని కన్నడ శాయకుర
vannekADa valachiyunna
chinnadiyani kannaDa SAyakura
చరణం
charaNam 3
యెన్నడు నిన్ను బాసియున్న
దానగాను సన్నుతి గైకొనరా
yennaDu ninnu bAsiyunna
dAnagAnu sannuti gaikonarA
చరణం
charaNam 4
ధరణిశ్రీ సూర్యరాయ దానరాధేయ
సరసుడనయ విధేయా
dharaNiSrI sUryarAya dAnarAdhEya
sarasuDanaya vidhEyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s