#199 ముద్దుబెట్టి muddubeTTi

Titleముద్దుబెట్టి muddubeTTi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
ముద్దుబెట్టి పోయినాడే
మోహనంగిరో నాకొక
muddubeTTi pOyinADE
mOhanangirO nAkoka
చరణం
charaNam 1
సద్దుసేయ వద్దనుచు సైగ జేయుచు
నాడొక టక్కులొల్క వాడు
నాదుపక్కలో జేరి వలపెక్కగ గోరి
చెక్కులోన చెక్కు జేర్చి
మ్రొక్కివేడుచు నాకొక
saddusEya vaddanuchu saiga jEyuchu
nADoka Takkulolka vADu
nAdupakkalO jEri valapekkaga gOri
chekkulOna chekku jErchi
mrokkivEDuchu nAkoka
చరణం
charaNam 2
కప్పురంపు విడెమిచ్చి కొప్పును బెట్టి తల
త్రిప్పగ తట్టి సర్పవేణి యేరితోడ చెప్పవద్దని నాకొక
kappurampu viDemichchi koppunu beTTi tala
trippaga taTTi sarpavENi yEritODa cheppavaddani nAkoka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s