#200 యెంత మోహ yemta mOha

Titleయెంత మోహ (ప్రతి)yemta mOha (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
యెంత మోహాపరచినాడే యేమి సేతునే
నన్నింత సంతతము విడనిబాస సల్పి కాంతుడు
yemta mOhAparachinADE yEmi sEtunE
nannimta samtatamu viDanibAsa salpi kAmtuDu
చరణం
charaNam 1
పట్టిరట్టు కెట్టవద్దు గట్టు గుబ్బెత నన్నిట్టులాడి తానట్టెజేరి చన్నుగవ బట్టి నవ్వుచుpaTTiraTTu keTTavaddu gaTTu gubbeta nanniTTulADi tAnaTTejEri channugava baTTi navvuchu
చరణం
charaNam 2
మక్కువ పెంపెక్కగ రతిస్రుక్క జేయుచు నా
పక్కడాయుచు చక్కని కెమ్మోవి పంట నొక్కి స్రొక్కుచు
makkuva pempekkaga ratisrukka jEyuchu nA
pakkaDAyuchu chakkani kemmOvi pamTa nokki srokkuchu
చరణం
charaNam 3
రావు సూర్యరాయ మహరాజధీరుడే
భావజాకారుడే ఆ వనిత గూడి నేడు అయ్యయో రాడే
rAvu sUryarAya maharAjadhIruDE
bhAvajAkAruDE A vanita gUDi nEDu ayyayO rADE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s