#202 వచ్చితె vachchite

Titleవచ్చితె (ప్రతి)vachchite (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
వచ్చితె మేలాయర
వహ్వవా మెచ్చవచ్చుర
vachchite mElAyara
vahvavA mechchavachchura
మచ్చికతో మదివచ్చి యిచ్చోటికిmachchikatO madivachchi yichchOTiki
చరణం
charaNam 1
అలదానిగూడి నీవట కాపురముగా
నిలిచెదవని నిన్నెదబూని దలచితి
పలుమరు వలపు గలిగి యిటు
aladAnigUDi nIvaTa kApuramugA
nilichedavani ninnedabUni dalachiti
palumaru valapu galigi yiTu
చరణం
charaNam 2
చక్కని మోవిని నొక్కుచు వేగమే
పక్కను జేరి చెక్కులు జీరి
యక్కున జేర్చి రతి స్రుక్కించిన మక్కువచే
chakkani mOvini nokkuchu vEgamE
pakkanu jEri chekkulu jIri
yakkuna jErchi rati srukkinchina makkuvachE
చరణం
charaNam 3
ధైర్య పిఠాపురి ధాముడవౌ శ్రీ
సూర్యరాయసుగుణ విధేయ
చర్యనుతించిన నీ పర్యాయమాశ్చర్యమాయ
dhairya piThApuri dhAmuDavau SrI
sUryarAyasuguNa vidhEya
charyanutimchina nI paryAyamAScharyamAya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s