#203 యేమి సేతు yEmi sEtu

Titleయేమి సేతుyEmi sEtu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యేమి సేతు యెటుల సైతు
మరులు తాళలేనుర
yEmi sEtu yeTula saitu
marulu tALalEnura
సామి ధర్మపుర నివాస
సమయము నన్నేలుకోర
sAmi dharmapura nivAsa
samayamu nannElukOra
చరణం
charaNam 1
పిలువ బిగువు చేసేది మేరగాదురా
అలుక నాటి సుఖము గోరి
చెలువుడ దయసేయు మిటుల
piluva biguvu chEsEdi mEragAdurA
aluka nATi sukhamu gOri
cheluvuDa dayasEyu miTula
చరణం
charaNam 2
రామప్రాణసఖిని బాసి
రాముడెటుల తాళెనో
ప్రేమ మాటలాడిన సామి
చేర రారా యిపుడు
rAmaprANasakhini bAsi
rAmuDeTula tALenO
prEma mATalADina sAmi
chEra rArA yipuDu
చరణం
charaNam 3
మాటిమాటికి నీయడ మట్టు విడువ బాగాయె
గట్టు విల్తుని పగతుడిపుడు
మట్టు మీరి వచ్చెనయ్యయ్యో
mATimATiki nIyaDa maTTu viDuva bAgAye
gaTTu viltuni pagatuDipuDu
maTTu mIri vachchenayyayyO

One thought on “#203 యేమి సేతు yEmi sEtu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s