#204 యెంత మోహ yemta mOha

Titleయెంత మోహ (ప్రతి)yemta mOha (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యెంత మోహపరచినావు
యేమి సేతుర నన్నెం
కంతుకేళిలోన నన్ను గలసి మెలసి వలపు గలిగి
yemta mOhaparachinAvu
yEmi sEtura nannem
kamtukELilOna nannu galasi melasi valapu galigi
చరణం
charaNam 1
కుక్కటాహి బంధములను గూడువేళలా
మక్కువ పెంపెక్కగ రతి స్రుక్కజేసి నిక్కముగ
kukkaTAhi bandhamulanu gUDuvELalA
makkuva pempekkaga rati srukkajEsi nikkamuga
చరణం
charaNam 2
చాల నిన్ను కనుల జూడక తాళజాల నీ
వేళ బోవుననుచు నెంతో నేర్పు మాటలాడుచు
chAla ninnu kanula jUDaka tALajAla nI
vELa bOvunanuchu nemtO nErpu mATalADuchu
చరణం
charaNam 3
రేపలె పట్టణ లలామ గోపాల బాలుడ
ఆ పడతి గూడి నేడు అయ్యయ్యో నన్ను విడనాడితి
rEpale paTTaNa lalAma gOpAla bAluDa
A paDati gUDi nEDu ayyayyO nannu viDanADiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s