#205 నీ తోటి nI tOTi

Titleనీ తోటిnI tOTi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
నీతోటి మాటలు నాకేలరా సామి
నాతోటి మాటలు నీకేలర
నే తాళ దానితో ఖాతలు నీకేల
ప్రీతిగల నాతియని పోతివి రాతిరి
nItOTi mATalu nAkElarA sAmi
nAtOTi mATalu nIkElara
nE tALa dAnitO khAtalu nIkEla
prItigala nAtiyani pOtivi rAtiri
చరణం
charaNam 1
పరువటరా నాతో పనులేమిరా సామి
పరువటరా నాతో పనులేమిరా
విరజాజి బంతులు విసరకురా సామి
సరసము విరసమౌ చాలుర చాలుర
paruvaTarA nAtO panulEmirA sAmi
paruvaTarA nAtO panulEmirA
virajAji bamtulu visarakurA sAmi
sarasamu virasamau chAlura chAlura
చరణం
charaNam 2
ఒయ్యార మిదియేమి యూరుకోరా సామి
యొయ్యార మెదియేమి యూరుకోర
యుయ్యల మంచము నూచకురా యిది
కయ్యాల గయ్యాళ అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో
oyyAra midiyEmi yUrukOrA sAmi
yoyyAra mediyEmi yUrukOra
yuyyala mamchamu nUchakurA yidi
kayyAla gayyALa ayyayyO ayyayyO
చరణం
charaNam 3
వేసమా వల్లూరి వేణుగోపసామి
వేసమా వల్లూరి వేణుగోపా
దాసు శ్రీరాముని భాసుర వాక్యము
చేసెరా వెయివేలు సేబాసు సేబాసు
vEsamA vallUri vENugOpasAmi
vEsamA vallUri vENugOpA
dAsu SrIrAmuni bhAsura vAkyamu
chEserA veyivElu sEbAsu sEbAsu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s