#206 నీ సరియే చాన nI sariyE chAna

Titleనీ సరియే చాన (ప్రతి)nI sariyE chAna (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
నీ సరియే చాన నే గాన జగాన
నా సరివారిని నీవుగానా
ఆసతో జేసిన బాసలు ఓ సఖి
మోసపుచ్చి యీ సరి గాసిల జేసెనే
nI sariyE chAna nE gAna jagAna
nA sarivArini nIvugAnA
AsatO jEsina bAsalu O sakhi
mOsapuchchi yI sari gAsila jEsenE
చరణం
charaNam 1
వద్దు వద్దననా వద్దికి వచ్చియొ
ముద్దియ తద్దయో ముద్దివ్వలేదా
అద్దిర యద్దాని బుద్ధులు విన్నావొ
గద్దించి యీ ప్రొద్దు వద్దురా వద్దన
vaddu vaddananA vaddiki vachchiyo
muddiya taddayO muddivvalEdA
addira yaddAni buddhulu vinnAvo
gaddimchi yI proddu vaddurA vaddana
చరణం
charaNam 2
మక్కువచే రతి స్రుక్కించి చెక్కులు
నొక్కి నాపక్కను నొగిజేరలేదా
టక్కులాడి నిక్కమని మిక్కిలి నిక్కిన
ఇక్కపటము జేసితి వక్కటా అక్కటా
makkuvachE rati srukkimchi chekkulu
nokki nApakkanu nogijEralEdA
TakkulADi nikkamani mikkili nikkina
ikkapaTamu jEsiti vakkaTA akkaTA
చరణం
charaNam 3
ధారుణి రేపలె శ్రీరాజగోపాల
చేరరారాయని చేపట్టలేదా
సారసాక్షి నే బహు దూరమెంచ
నీదరి జేరిన నీరీతి సేయుట సేమామ
dhAruNi rEpale SrIrAjagOpAla
chErarArAyani chEpaTTalEdA
sArasAkshi nE bahu dUramemcha
nIdari jErina nIrIti sEyuTa sEmAma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s