#207 ఇద్దరి పొందేలరా iddari pomdElarA

Titleఇద్దరి పొందేలరాiddari pomdElarA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
ఇద్దరి పొందేలరా సామి దానింటికి పోపో పోరా
సద్దేల జేసెదవు సామి నే నోర్వనా వద్దికి నీవురావద్దురా వద్దురా
iddari pomdElarA sAmi dAnimTiki pOpO pOrA
saddEla jEsedavu sAmi nE nOrvanA vaddiki nIvurAvaddurA vaddurA
చరణం
charaNam 1
నాజోలి నీకేలర యా బ్రహ్మ నన్నిట్లు పుట్టించెరా
యేజాము దానింట నీజాడ నేజూడ
బేజారుగాజాల నే జెల్ల నే జెల్ల
nAjOli nIkElara yA brahma nanniTlu puTTimcherA
yEjAmu dAnimTa nIjADa nEjUDa
bEjArugAjAla nE jella nE jella
చరణం
charaNam 2
కన్నుల యెరుపేమిరా చెక్కుల కాటుక నలుపేమిర
కన్నుల విలుకాని కయ్యాల మెలగిన చిన్నెలే తోచెరా
చెప్పరా చెప్పరా
kannula yerupEmirA chekkula kATuka nalupEmira
kannula vilukAni kayyAla melagina chinnelE tOcherA
chepparA chepparA
చరణం
charaNam 3
శ్రీ పావల్లూరిపురా శ్రీవేణుగోపాల బాగాయరా
రాపేల దాసు శ్రీరామకవిపాల
యీ పట్ల నీ పనులింతాయె వింతాయె
SrI pAvallUripurA SrIvENugOpAla bAgAyarA
rApEla dAsu SrIrAmakavipAla
yI paTla nI panulimtAye vimtAye

One thought on “#207 ఇద్దరి పొందేలరా iddari pomdElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s