#208 వద్దురా రద్దు vaddurA raddu

Titleవద్దురా రద్దు (ప్రతి)vaddurA raddu (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వద్దురా రద్దు పోరా వెన్నెలా వచ్చెవేళ గాదుర
అద్దెర మాయత్త గద్దించు గయ్యాళి
సుద్దులు విను బుధ్ధి కద్దురా కద్దురా
vaddurA raddu pOrA vennelA vachchevELa gAdura
addera mAyatta gaddimchu gayyALi
suddulu vinu budhdhi kaddurA kaddurA
చరణం
charaNam 1
మామ మన్నెకాడురా నాధుడు
మర్యాద చేయడురా
కామునికేళిలో గలసి మెప్పించెద
భామిని రమ్మనెడు బాగుర బాగుర
mAma mannekADurA nAdhuDu
maryAda chEyaDurA
kAmunikELilO galasi meppimcheda
bhAmini rammaneDu bAgura bAgura
చరణం
charaNam 2
మరది రచ్చబెట్టురా యేరాలు
మరిమరి నను దిట్టురా
విరిబంతులిచ్చెద వెలది మాటాడుమని
సరసములాడేవు చాలుర చాలుర
maradi rachchabeTTurA yErAlu
marimari nanu diTTurA
viribamtulichcheda veladi mATADumani
sarasamulADEvu chAlura chAlura
చరణం
charaNam 3
చాడికోరుగదరా జాణ నాయాడబిడ్డ వినరా ఆడేది వినుచు నా
తోడ గూడుము యోచేడె రమ్మనుట
చెడ్డరా చెడ్డరా
chADikOrugadarA jANa nAyADabiDDa vinarA ADEdi vinuchu nA
tODa gUDumu yOchEDe rammanuTa
cheDDarA cheDDarA
చరణం
charaNam 4
వదినైతె నాలిముచ్చుర పొరుగు వారిది
చూడ వాదువచ్చుర
పదరా రేపలె గోపాలుడ ప్రఖ్యాతి
గదురా యీ మర్యాద కాదుర కాదుర
vadinaite nAlimuchchura porugu vAridi
chUDa vAduvachchura
padarA rEpale gOpAluDa prakhyAti
gadurA yI maryAda kAdura kAdura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s