#209 రామభజన rAmabhajana

TitleరామభజనrAmabhajana
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaములతాని తోడిmulatAni tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రామభజన కుదియా కమలముఖrAmabhajana kudiyA kamalamukha
చరణం
charaNam 1
లకచౌంరాశి ఫేరే పిఠకర
సుందరనరతను పాయా కమలముఖ
lakachoum^rASi phErE piThakara
sumdaranaratanu pAyA kamalamukha
చరణం
charaNam 2
ఖాయా ఫీయా సుఖసే సోయా
నాహక జమాన ఖోయా కమలముఖ
khAyA phIyA sukhasE sOyA
nAhaka jamAna khOyA kamalamukha
చరణం
charaNam 3
జ్యాముఖనిహశిధిని రామనామనహి
వాహంతుమక చునహికియా కమల
కహతకబీరా సునభయి సాధు
ఆయావై సాగయా కమలముఖ
jyAmukhanihaSidhini rAmanAmanahi
vAhamtumaka chunahikiyA kamala
kahata kabIrA sunabhayi sAdhu
AyAvai sAgayA kamalamukha
Could it be this? https://www.youtube.com/watch?v=OlKrLRRv_-4

Here’s our first attempt to improve the lyrics. Sure appears to be a Kabir creation.

రామ భజన్ కో దియా కమల ముఖrAma bhajan kO diyA kamala mukha
లక్ చౌం రాశి పేరే పిఠ్ కర్
సుందర్ నర్ తను పాయా కమల ముఖ
lak choum rASi pErE piTh kar
sumdar nar tanu pAyA kamala mukha
ఖాయా పీయా సుఖ్ సే సోయా
నా హక్ జమా న ఖోయా కమల ముఖ
khAyA pIyA sukh sE sOyA
nA hak jamA na khOyA kamala mukha
జ్యా ముఖ నిశ దిన్ రామ నామ నహి
వ్హాం తుం కుఛ్ఛు నహికియా కమల్
కహత్ కబీరా సున్ భయి సాధో
ఆయా వైసా గయా కమల ముఖ
jyA mukha niSa din rAma nAma nahi
vhAm tum kuChChu nahikiyA kamal
kahat kabIrA sun bhayi sAdhO
AyA vaisA gayA kamala mukha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s