#211 విధి తనయే vidhi tanayE

Titleవిధి తనయేvidhi tanayE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
విధితనయే పావకే vidhitanayE pAvakE
బహు నిగమ వినుత శశి
ధవళ సుమతి సతి సదయే ధావకీ
bahu nigama vinuta SaSi
dhavaLa sumati sati sadayE dhAvakI
చరణం
charaNam 1
చరణ కమలతవ సురగణ సేవితి
ఆది మాయాతు సరస్వతి కుశలాహి తవ
నుతి సతి కథతే భజనే భావగే
charaNa kamalatava suragaNa sEviti
Adi mAyAtu saraswati kuSalAhi tava
nuti sati kathatE bhajanE bhAvagE
చరణం
charaNam 2
మోరావరి బై సూను సరస్వతి
కనక నూపుర వీణౌవాజతి
యేహినయన సుఖ వాయాతు బలవంతా మాయగే
mOrAvari bai sUnu saraswati
kanaka nUpura vINauvAjati
yEhinayana sukha vAyAtu balavamtA mAyagE
చరణం
charaNam 3
దయా మేఘతు వలతా హోశీ మూకడా పంక్తే
లంఘూలంఘితి మహ్యేగిరిసాం బేతూ
భవజల నిధిచే నావగే
dayA mEghatu valatA hOSI mUkaDA pamktE
lamghUlamghiti mahyEgirisAm bEtU
bhavajala nidhichE nAvagE
No prati exists for this jAvaLi. ఈ జావళికి ప్రతి లేదు.

Here’s our first attempt to correct the lyrics. This could be a marAThi bhajan.

విధి తనయే పావకేvidhi tanayE pAvakE
బహు నిగమ వినుత శశి
ధవళ సుమతి సతి సదయే ధవకీ
bahu nigama vinuta SaSi
dhavaLa sumati sati sadayE dhavakI
చరణ కమల తవ సుర గణ సేవితి
ఆది మాయా తు సరస్వతి కుశలాహి తవ
నుతి సతి కథతే భజసే భావగే
charaNa kamala tava sura gaNa sEviti
Adi mAyA tu sarasvati kuSalAhi tava
nuti sati kathatE bhajasE bhAvagE
మోరావరి బై సూను సరస్వతి
కనక నూపుర వీణౌ వాజతి
యేహి నయన సుఖ్ వాయతు బలవంతా మాయగే
mOrAvari bai sUnu sarasvati
kanaka nUpura vINau vAjati
yEhi nayana sukh vAyatu balavamtA mAyagE
దయా మేఘ తూ వలత హోశీ మూక్డా పంక్తే
లంఘూ లంఘితి మహ్యే గిరి సాంబేతూ
భవజల నిధిచే నావగే
dayA mEgha tU valata hOSI mUkDA pamktE
lamghU lamghiti mahyE giri sAmbEtU
bhavajala nidhichE nAvagE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s