#212 య బోలినా ya bOlinA

Titleయ బోలినాya bOlinA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
య బోలినా మహ రాజహంసేya bOlinA maha rAjahamsE
సరికుభజాసే మనరాజహంసేsarikubhajAsE manarAjahamsE
చరణం
charaNam 1
అమరప్రీతతు మేబితలాగే
కులఘలాజస భమహ త్యాగే
మీరాకేప్రభు గిరిధర బనబన
amaraprItatu mEbitalAgE
kulaghalAjasa bhamaha tyAgE
mIrAkEprabhu giridhara banabana
చరణం
charaNam 2
అమరిక హె శృంగారవుతారే
దృగియాచల సబ హిందు హిడారే
మాధే తిలకర మాదే బహిరేయ
అమరాకాసునొ భృజులా గేగర
గరీత్యాగోపవ నారత త్యాగో
వునసేహిలహిల హసనారసనా
amarika he SRmgAravutArE
dRgiyAchala saba himdu hiDArE
mAdhE tilakara mAdE bahirEya
amarAkAsuno bhRjulA gEgara
garItyAgOpava nArata tyAgO
vunasEhilahila hasanArasanA

Here’s our first attempt to correct the lyrics. Could be a mIrA bhajan.

యా బోలినా మహరాజ్ హఁసేyA bOlinA maharAj ha@msE
సారికో భజాసే మన్ రాజ్ హఁసేsArikO bhajAsE man rAj ha@msE
అమర ప్రీత తుమ్హే బితలాగే
కులఝ్ లాజ్ సబ్ మహ త్యాగే
మీరా కే ప్రభు గిరిధర బన్ బన్
amara prIta tumhE bitalAgE
kulajh lAj sab maha tyAgE
mIrA kE prabhu giridhara ban ban
అమరి కా హే శృంగార్ ఉతారే
దృగియా చల్ సబ్ హిందు హి డారే
మాథే తిలక్ రమాదే బహిరే
అమరా కా సునో భృజు లాగేగర్
గరీత్యా గోపవనా రత్ త్యాగో
ఉన్ సే హిల్ హిల్ హఁస్‌నా రస్‌నా
amari kA hE SRmgAr utArE
dRgiyA chal sab hindu hi DArE
mAthE tilak ramAdE bahirE
amarA kA sunO bhRju lAgEgar
garItyA gOpavanA rat tyAgO
un sE hil hil ha@ms^nA ras^nA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s