#214 ఆడవారిని ADavArini

TitleఆడవారినిADavArini
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
ఆడవారిని నమ్మరాదురా యిక
పుడమిలో నాడవారిని నమ్మి
చెడిన వారనేకులురా
తడయక మదినెంచి జూచితే
యెండమావుల పగిదిరా యీ
ADavArini nammarAdurA yika
puDamilO nADavArini nammi
cheDina vAranEkulurA
taDayaka madinemchi jUchitE
yemDamAvula pagidirA yI
చరణం
charaNam 1
పెట్టినంతసేపె నాతో చుట్టము సేతురురా
పెట్టుబుట్టులుడిగితె నీకు చట్టిచేతుకిత్తురురా యీ
peTTinamtasEpe nAtO chuTTamu sEtururA
peTTubuTTuluDigite nIku chaTTichEtukittururA yI
చరణం
charaNam 2
చిన్నెలెన్నో సేతురురా చిన్ని పలుకులు చాలురా
కన్నెమనసటు మరిగితే నిన్ను యేలుటసున్నరా యీ
chinnelennO sEtururA chinni palukulu chAlurA
kannemanasaTu marigitE ninnu yEluTasunnarA yI
చరణం
charaNam 3
అర్బమంత దోచుకునే నిర్దయురాళ్ళను జూచిన పాపము
తీర్థయాత్రలు జేసిన తీరదు పార్థసారథి సాక్షిగానియా
arbamamta dOchukunE nirdayurALLanu jUchina pApamu
tIrthayAtralu jEsina tIradu pArthasArathi sAkshigAniyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s