#215 తెలియక teliyaka

Titleతెలియకteliyaka
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
పల్లవి
pallavi
తెలియక మోసపోతినేteliyaka mOsapOtinE
చరణం
charaNam 1
కలికిరో చల్లని కలువల రాయని
చలువకాకాయనె కలియు వేళలో
kalikirO challani kaluvala rAyani
chaluvakAkAyane kaliyu vELalO
చరణం
charaNam 2
జీవేశుడు నా మోవియాన రాగ
తావున కసరితి కలియు వేళలో
jIvESuDu nA mOviyAna rAga
tAvuna kasariti kaliyu vELalO
చరణం
charaNam 3
అతివరో సురపురి పతిరతిలో నుప
రతిసేయు నైతినే కలియు వేళలో
ativarO surapuri patiratilO nupa
ratisEyu naitinE kaliyu vELalO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s