#216 మగవారిని magavArini

TitleమగవారినిmagavArini
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
మగవారిని నమ్మరాదే చెలి
మనసిచ్చి మాటాడరు
magavArini nammarAdE cheli
manasichchi mATADaru
చరణం
charaNam 1
వద్దనున్నసేపు వగలమాటల తీపు
వద్దలేని మాపు ఓరగంటి చూపు
vaddanunnasEpu vagalamATala tIpu
vaddalEni mApu OraganTi chUpu
చరణం
charaNam 2
బాసలెన్నోజేసి బలిమితోనే డాసి
కోపరించి చూచి గాసి జేతురె బాసి
bAsalennOjEsi balimitOnE DAsi
kOparimchi chUchi gAsi jEture bAsi
చరణం
charaNam 3
కోపమెంతో చాలా కోమలశీలా
రాపుజేసే వేలా రాజగోప బాల
kOpamemtO chAlA kOmalaSIlA
rApujEsE vElA rAjagOpa bAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s