#217 మగనాల maganAla

TitleమగనాలmaganAla
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మగనాల తాళరనేmaganAla tALaranE
చరణం
charaNam 1
పదుగురిలో నను మదనుని కేళికి
గదియ రమ్మనెదవు పదరా నే
padugurilO nanu madanuni kELiki
gadiya rammanedavu padarA nE
చరణం
charaNam 2
వడ్డారమున నీ వడ్డము జేసిన
చెడ్డది మా యత్త చెడ్డదిరా నే
vaDDAramuna nI vaDDamu jEsina
cheDDadi mA yatta cheDDadirA nE
చరణం
charaNam 3
వల్లభుడొచ్చు శ్రీ వల్లభరాయ నీ
పిల్ల చేష్టలిందు చెల్లవురా నే
vallabhuDochchu SrI vallabharAya nI
pilla chEshTalimdu chellavurA nE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s