#218 చెలువుడ cheluvuDa

TitleచెలువుడcheluvuDa
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
చెలువుడ నాపై కోపమా ఆ
చెలి నీపై మోహమ సామి
cheluvuDa nApai kOpamA A
cheli nIpai mOhama sAmi
చరణం
charaNam 1
మొలకప్రాయమున మచ్చిక జేసి యా
వెలదిని గూడుట విహితమనెర
molakaprAyamuna machchika jEsi yA
veladini gUDuTa vihitamanera
చరణం
charaNam 2
కులుకులాడి నీకేమి బోధించెర
పలుకవదేలను బాసలేమాయెర
kulukulADi nIkEmi bOdhimchera
palukavadElanu bAsalEmAyera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s