#219 సరసిజముఖి sarasijamukhi

Titleసరసిజముఖిsarasijamukhi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
సరసిజముఖిరో నా సామినిందు తోడితేవేsarasijamukhirO nA sAminindu tODitEvE
చరణం
charaNam 1
అరమరేల ప్రాణేశుని చరణంబులు
నెరనమ్మితి మరుకేళికి
సరగున యిటు సజలజశరుడు
నేడు పూని చాల బాణములేయగాను
తలచి తాళలేకయున్న కలికిన నిను
బలు విధముల కలిపిన శ్రీ కమలాక్షుని
aramarEla prANESuni charaNambulu
neranammiti marukELiki
saraguna yiTu sajalajaSaruDu
nEDu pUni chAla bANamulEyagAnu
talachi tALalEkayunna kalikina ninu
balu vidhamula kalipina SrI kamalAkshuni
చరణం
charaNam 2
సుందరాంగి మున్ను నను
సుందరాకారుడు జూచి
మందగమన నాదు మనము
నందున నే పొందుగ భ్రమ
జెందితినని చెలువుడనియె
sumdarAmgi munnu nanu
sumdarAkAruDu jUchi
mamdagamana nAdu manamu
namduna nE pomduga bhrama
jemditinani cheluvuDaniye
చరణం
charaNam 3
స్థిరతరమతి శ్రీ గౌరీశెట్టి
శ్రీరామాఖ్యుని కరుణజూచి రమ్మనె
మందరధరుని వరసుందర తర గాత్రుని సరసుని యిటు
sthirataramati SrI gourISeTTi
SrIrAmAkhyuni karuNajUchi rammane
mamdaradharuni varasumdara tara gAtruni sarasuni yiTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s