#220 వేగమె నాధుని vEgame nAdhuni

Titleవేగమె నాధునిvEgame nAdhuni
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
వేగమె నాధుని దేవేమనంటునే చెలి
జాగేలను మరుబారికి చాన నిలువజాలనే
vEgame nAdhuni dEvEmananTunE cheli
jAgElanu marubAriki chAna niluvajAlanE
చరణం
charaNam 1
తుమ్మెదలును రొదలు సేయ తుహినాంశుడు మరిగాయ
కమ్మవిల్తుడు శరమువేయ ఘనముగాను వాయువేయ
tummedalunu rodalu sEya tuhinAmSuDu marigAya
kammaviltuDu SaramuvEya ghanamugAnu vAyuvEya
చరణం
charaNam 2
చిన్ననాటనుండి విభుడెన్నడు దయ విడనాడి
కన్నెలతో చెలిమి జేసియున్న వాడుకాడే చెలి
chinnanATanumDi vibhuDennaDu daya viDanADi
kannelatO chelimi jEsiyunna vADukADE cheli
చరణం
charaNam 3
వారిజాక్షి వల్లూరి వంశాబ్ధి సోముడైన
సారెకు శ్రీ పురుషోత్తమ సన్నుత గుణశాలి నిటు
vArijAkshi vallUri vamSAbdhi sOmuDaina
sAreku SrI purushOttama sannuta guNaSAli niTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s