#221 చాలునె చాలునె chAlune chAlune

Titleచాలునె చాలునెchAlune chAlune
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
చాలునె చాలునె మోహము
బాలరో మున్జేసిన బాసలేమాయనే
chAlune chAlune mOhamu
bAlarO mun&jEsina bAsalEmAyanE
చరణం
charaNam 1
విడదికి రమ్మని వెలదిని బంపిన
పడతిరో రాకను పంతము లేలనే
viDadiki rammani veladini bampina
paDatirO rAkanu pamtamu lElanE
చరణం
charaNam 2
స్నేహమే స్థిరమని చెలియ నే నమ్మియు
మోహము నే జెందిన మోసము లాయనే
snEhamE sthiramani cheliya nE nammiyu
mOhamu nE jemdina mOsamu lAyanE
చరణం
charaNam 3
ప్రేమరహితులకు ప్రీతియు గల్గునె
భామిని యీ చెలిమి బాగాయనే చెలి
prEmarahitulaku prItiyu galgune
bhAmini yI chelimi bAgAyanE cheli
చరణం
charaNam 4
రసికుడౌ రేపలె రాజగోపాలుని
వసుధలో నింత వంచన జేసితౌ
rasikuDou rEpale rAjagOpAluni
vasudhalO nimta vamchana jEsitau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s