#224 సరసుడ sarasuDa

TitleసరసుడsarasuDa
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశ్రీSrI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సరసుడ నీ పొందు చాలునులేరా
విరిబోణిని మది వీడకుండుమురా
sarasuDa nI pomdu chAlunulErA
viribONini madi vIDakumDumurA
చరణం
charaNam 1
గొప్ప కన్నుల నిద్దుర గప్పియున్నదిర
అప్పుడతివేణితో నప్పళించెనే రా
goppa kannula niddura gappiyunnadira
appuDativENitO nappaLinchenE rA
చరణం
charaNam 2
ఘనతగు నీ మేన గంధమలదెనురా
అనయము నీ శిఖ యలరు లే వీర
ghanatagu nI mEna gandhamaladenurA
anayamu nI Sikha yalaru lE vIra
చరణం
charaNam 3
ఆ సఖి గూడిన యంకములివిరా
రసికుడ యిచటికి రారాదు పోపోరా
A sakhi gUDina yamkamulivirA
rasikuDa yichaTiki rArAdu pOpOrA
చరణం
charaNam 4
ధరణి శ్రీ రేపలె పురవర వినరా
కరుణాకర చిహ్నగనుగొంటి గదర
dharaNi SrI rEpale puravara vinarA
karuNAkara chihnaganugomTi gadara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s