#225 యో చెలి yO cheli

Titleయో చెలిyO cheli
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaజుల్వాjulvA
పల్లవి
pallavi
యో చెలి యో చెలి యో చెలి యో చెలీ
యీ చలంబేల జేసెద
yO cheli yO cheli yO cheli yO chelI
yI chalambEla jEseda
చరణం
charaNam 1
పంతగించి సామి నను పగగ నెంచెనే
కంతుని కేళిలోన వాని కలియ జేయవే చెలి
pamtagimchi sAmi nanu pagaga nemchenE
kamtuni kELilOna vAni kaliya jEyavE cheli
చరణం
charaNam 2
యింతి బోధనలు విని యేమరకను దానిగూడి
కాంతుడు యిందువచ్చి నాపై కరుణ జూడడే చెలి
yimti bOdhanalu vini yEmarakanu dAnigUDi
kAmtuDu yimduvachchi nApai karuNa jUDaDE cheli
చరణం
charaNam 3
సారసాక్షి సామిగూర్చితే రమణిరో వినుము
శృంగారపు సొమ్ములిచ్చెదను కరుణ నేలవే చెలి
sArasAkshi sAmigUrchitE ramaNirO vinumu
SRmgArapu sommulichchedanu karuNa nElavE cheli
చరణం
charaNam 4
ధరణి నరసాపుర విహారుని ఉరగరచిత భూషణునీ
తరుణి యెడల కరుణ నుంచి దయను గూడమనవె చెలి
dharaNi narasApura vihAruni uragarachita bhUshaNunI
taruNi yeDala karuNa numchi dayanu gUDamanave cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s