#226 యేర సామి yEra sAmi

Titleయేర సామిyEra sAmi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యేరసామి నీ మనసేల గరుగదేర ధీరyErasAmi nI manasEla garugadEra dhIra
చరణం
charaNam 1
సారసాక్షి నిన్ను మది
చాల కోరియున్నదిర
sArasAkshi ninnu madi
chAla kOriyunnadira
చరణం
charaNam 2
నిన్ను నమ్మియున్నదాని
నన్నదేల జేసేవుర
ninnu nammiyunnadAni
nannadEla jEsEvura
చరణం
charaNam 3
ధరణి నరసాపుర విహారా
తరుణి గరుణ నేలవేరా
dharaNi narasApura vihArA
taruNi garuNa nElavErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s