#229 కరుణించరా karuNimcharA

TitleకరుణించరాkaruNimcharA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహంసధ్వనిhamsadhwani
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
కరుణించరా కరుణానిధే
సరివారిలోన చౌక సేయకుర
karuNimcharA karuNAnidhE
sarivArilOna chouka sEyakura
చరణం
charaNam 1
కరిరక్షక నీ కంట జూడు నను
పరులెవ్వరోయని యెంచకుర
karirakshaka nI kamTa jUDu nanu
parulevvarOyani yemchakura
చరణం
charaNam 2
మును ప్రహ్లాదుని భక్తి జూచి తని
కనికరంబుతోను కాపాడలేదా
నను బ్రోచుటకు న్యాయమేమి లేదా
ఘనుడౌ శ్రీ వేంకటేశాయన
munu prahlAduni bhakti jUchi tani
kanikarambutOnu kApADalEdA
nanu brOchuTaku nyAyamEmi lEdA
ghanuDau SrI vEmkaTESAyana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s