#230 కరుణించవే karuNimchavE

Titleకరుణించవే (ప్రతి)karuNimchavE (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహంసధ్వనిhamsadhwani
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
కరుణించవే కాత్యాయనీ
పరమేశురాణి పరమ కల్యాణి
karuNimchavE kAtyAyanI
paramESurANi parama kalyANi
చరణం
charaNam 1
సురుచిరగాత్రి సుజన పవిత్రి
పరమ చారిత్రి పద్మసమనేత్రి
suruchiragAtri sujana pavitri
parama chAritri padmasamanEtri
చరణం
charaNam 2
నారదాది ఋషి నతసత్యభాషి
ధీర మృదువేషి దేవమౌని తోషి
సారసాక్షి బాల సఖియ బ్రోవవేల
శీరమ్య రేపలెపుర సదనీ
nAradAdi Rshi natasatyabhAshi
dhIra mRduvEshi dEvamouni tOshi
sArasAkshi bAla sakhiya brOvavEla
SIramya rEpalepura sadanI
చరణం
charaNam 3
జాలమేల హిమశైలజా పరమశీల కరుణాలవాల గానలోల
బాలచంద్ర భూష భవ్య నాగభూష
పాలితామరా జాలనీ వేళ
jAlamEla himaSailajA paramaSIla karuNAlavAla gAnalOla
bAlachamdra bhUsha bhavya nAgabhUsha
pAlitAmarA jAlanI vELa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s