#231 ధర్మ సంవర్ధని dharma samvardhani

Titleధర్మ సంవర్ధనిdharma samvardhani
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
ధర్మ సంవర్ధని మాయమ్మా
నమ్మితి నేనీ దాసుడను నను బ్రోవవలెనమ్మా
చర్మవసనుని రాణియౌ కొమ్మా ముఖ్యముగా నీ
చరణమేగతి వేరు లేదమ్మా బంగరుబొమ్మా
dharma samvardhani mAyammA
nammiti nEnI dAsuDanu nanu brOvavalenammA
charmavasanuni rANiyou kommA mukhyamugA nI
charaNamEgati vEru lEdammA bangarubommA
చరణం
charaNam 1
తల్లి గర్భమునందు పడి పొరలీ
తల్లడిల్లి యెన్ని జన్మములెత్తితినొ తొల్లి
యిక యెన్ని జన్మములున్నవో మల్లీ
యేవగనైన అన్ని భయములు తీర్పవే తల్లి కల్పకవల్లి
talli garbhamunandu paDi poralI
tallaDilli yenni janmamulettitino tolli
yika yenni janmamulunnavO mallI
yEvaganaina anni bhayamulu tIrpavE talli kalpakavalli
చరణం
charaNam 2
తప్పులెంచుట యేమొ యిటు గలదా నా వెతలెల్ల
దలచి జూచుట నీకు దయరాద
యిప్పుడును నా మొరలు వినలేదా
వూరకుంటే నీ గొప్పతనమున కేమి మర్యాదా
పావనివి గాదా
tappulenchuTa yEmO yiTu galadA nA vetalella
dalachi jUchuTa nIku dayarAda
yippuDunu nA moralu vinalEdA
vUrakumTE nI goppatanamuna kEmi maryAdA
pAvanivi gAdA
చరణం
charaNam 3
శ్రీ రమేశుని తోడ నటియించి అందు భ్రమయించి
శీఘ్రముగ మహిషాసురుని ద్రుంచి దీనరక్షక
నీదు దయయుంచి యేవగనైనా దనరక
నీదు కృపయుంచి బ్రోవ రక్షించి
SrI ramESuni tODa naTiyimchi amdu bhramayimchi
SIghramuga mahishAsuruni drumchi dInarakshaka
nIdu dayayumchi yEvaganainA danaraka
nIdu kRpayumchi brOva rakshimchi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s