#233 సుడిగాలి suDigAli

TitleసుడిగాలిsuDigAli
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaయమునా కల్యాణిyamunA kalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
సుడిగాలి రక్కసుడు వచ్చెనొక్క
కడు వేగమొప్పగను ధూళిగప్ప గొప్ప
suDigAli rakkasuDu vachchenokka
kaDu vEgamoppaganu dhULigappa goppa
చరణం
charaNam 1
యొండొరుల గానకుండగ బిరాన
అండంబు బ్రద్దలైపోవా ప్రొద్ద పెద్ద
yomDorula gAnakumDaga birAna
amDambu braddalaipOvA prodda pedda
చరణం
charaNam 2
గోకులమందంద వ్యాకులము జెంద
మూకలైన బిడ్డలిక నేడ్వ చెడ్డదొడ్డ
gOkulamamdamda vyAkulamu jemda
mUkalaina biDDalika nEDva cheDDadoDDa
చరణం
charaNam 3
జనులంత సుదర్శనధరుని యెద
గొనియాడ నెల్లగోసమితి తల్లడిల్ల
janulamta sudarSanadharuni yeda
goniyADa nellagOsamiti tallaDilla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s