#234 పరమేశ రార paramESa rAra

Titleపరమేశ రార (ప్రతి)paramESa rAra (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaయమునా కల్యాణిyamunA kalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
పరమేశ రార పాలింపవేరparamESa rAra pAlimpavEra
కరుణాద్రభావ కరుణించు దేవదేవkaruNAdrabhAva karuNimchu dEvadEva
చరణం
charaNam 1
కమనీయరూప కంజాక్షరోప విమల
ప్రదీప విశ్వాత్మ రూప భూప
kamanIyarUpa kamjAksharOpa vimala
pradIpa viSWAtma rUpa bhUpa
చరణం
charaNam 2
సురుచిరగాత్ర సుందరీ కళత్ర
పరమచారిత్ర పద్మభవ స్తోత్ర పాత్ర
suruchiragAtra sumdarI kaLatra
paramachAritra padmabhava stOtra pAtra
చరణం
charaNam 3
ధరణి ముట్లూరిధామ పోషసూరి
స్మరభస్మధారి మాయాపహారి కోరి
dharaNi muTlUridhAma pOshasUri
smarabhasmadhAri mAyApahAri kOri
చరణం
charaNam 4
రామలింగేశా రహితా విపాశ
కామాదినాశ గౌరీశ వ్యోమకేశ
rAmalingESA rahitA vipASa
kAmAdinASa gourISa vyOmakESa
చరణం
charaNam 5
శర్వ నాగభూష సన్నుత వేష
ఆర్య వరభూష యమిత ప్రతోష భాష
Sarva nAgabhUsha sannuta vEsha
Arya varabhUsha yamita pratOsha bhAsha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s