#235 యీశ్వరాజ్ఞ yISwarAjna

Titleయీశ్వరాజ్ఞyISwarAjna
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యీశ్వరాజ్ఞ యేమొ తెలియదు
అది యెవరెరుగుదురు
yISwarAjna yEmo teliyadu
adi yevareruguduru
చరణం
charaNam 1
శాశ్వతైశ్వర్యమిచ్చి సదా నను బ్రోచునొకో
సకల బాధలను బెట్టి సంకటపడజూచునో జగ
SASwataiSwaryamichchi sadA nanu brOchunokO
sakala bAdhalanu beTTi samkaTapaDajUchunO jaga
చరణం
charaNam 2
యెందున కొరలేని బ్రహ్మానందమొసగి గాచునో
యెప్పటికీలాగున నన్ను హింసపరచి వేచునోపర
yemduna koralEni brahmAnamdamosagi gAchunO
yeppaTikIlAguna nannu himsaparachi vEchunOpara
చరణం
charaNam 3
నందనునిగ భావించి నను గారవించునో
నలువురిలోపల మిక్కిలి నగుబాటుగ జేసునో
namdanuniga bhAvimchi nanu gAravimchunO
naluvurilOpala mikkili nagubATuga jEsunO
చరణం
charaNam 4
వెరవకుమని యభయమిచ్చి వేగమే రక్షించునో
వీడధముడు దుష్టుడనుచు విడువక శిక్షించునో
veravakumani yabhayamichchi vEgamE rakshimchunO
vIDadhamuDu dushTuDanuchu viDuvaka SikshimchunO
చరణం
charaNam 5
నిరతము నన్నాదాయపరునిగా నొనరించునో
నిర్దయపరుడై నన్ను నీచమతుల జేర్చునో
niratamu nannAdAyaparunigA nonarimchunO
nirdayaparuDai nannu nIchamatula jErchunO
చరణం
charaNam 6
ధరణిలోన నన్ను భగవద్దాసకోటి జేర్చునొ
దారాపుత్రాదుల వల తగులుకొనగ గూర్చునో
dharaNilOna nannu bhagavaddAsakOTi jErchuno
dArAputrAdula vala tagulukonaga gUrchunO
చరణం
charaNam 7
కూరిమితో సుదర్శనమొసగి గొబ్బున నను గారవించునో
కొరమాలిన మానవులను కొనియాడగజేసునో ||జగదేశ్వరాజ్ఞ||
kUrimitO sudarSanamosagi gobbuna nanu gAravimchunO
koramAlina mAnavulanu koniyADagajEsunO ||jagadESwarAjna||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s