#237 దాశరధే dASaradhE

TitleదాశరధేdASaradhE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబ్యేగ్byEg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
దాశరధే యిటురాdASaradhE yiTurA
మోదరదా దాశరధే యిటుmOdaradA dASaradhE yiTu
చరణం
charaNam 1
దాసుని బ్రోవర ధర
నిన్నే నమ్మినారా దామోదర
dAsuni brOvara dhara
ninnE namminArA dAmOdara
చరణం
charaNam 2
శ్రీధర నా మొర చేకొనవేమిర
చాలానే నమ్మినారా దామోదర
SrIdhara nA mora chEkonavEmira
chAlAnE namminArA dAmOdara
చరణం
charaNam 3
పరిపరి విధముల బ్రస్తుతించినా గాని
పలుకకున్నావేమిరా దామోదర
paripari vidhamula brastutimchinA gAni
palukakunnAvEmirA dAmOdara
చరణం
charaNam 4
వరవేంకటగిరి వరద శ్రీ నరహరి
వరములొసగ రారా దామోదర
varavEmkaTagiri varada SrI narahari
varamulosaga rArA dAmOdara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s