#238 దీనుని బ్రోవ dInuni brOva

Titleదీనుని బ్రోవ (ప్రతి)dInuni brOva (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబ్యేగ్byEg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
దీనుని బ్రోవ రావ దేవాది దేవdInuni brOva rAva dEvAdi dEva
చరణం
charaNam 1
మానితజిత్ప్రభావ మన్నించ నీవే కావా
సూనాస్త్ర జనక దేవా మహానుభావ
mAnitajitprabhAva mannimcha nIvE kAvA
sUnAstra janaka dEvA mahAnubhAva
చరణం
charaNam 2
మానక నిను మతిధ్యానము జేసితి
శ్రీనాధా నీవేగతి సీతాపతి
mAnaka ninu matidhyAnamu jEsiti
SrInAdhA nIvEgati sItApati
చరణం
charaNam 3
కారణకారణ కరిభవమోచన
సారసాయత లోచన సద్గుణావన
kAraNakAraNa karibhavamOchana
sArasAyata lOchana sadguNAvana
చరణం
charaNam 4
భక్తజన వరద పావన సరసద
ముక్తేశ్వరాయరుదా మురహర బిరుదా
bhaktajana varada pAvana sarasada
muktESwarAyarudA murahara birudA
చరణం
charaNam 5
పరమపావన నామ పాలితామరస్తోమ
కరుణించి నన్నేలుమా కదనభీమ
paramapAvana nAma pAlitAmarastOma
karuNimchi nannElumA kadanabhIma
చరణం
charaNam 6
సుమహిత రంగపురీ సుస్థిరసద్విహారి
అమిత కౌస్తుభధారీ అచ్యుతశౌరి
sumahita ramgapurI susthirasadihAri
amita kaustubhadhArI achyutaSauri
చరణం
charaNam 7
గీర్వాణభాషాధార కేవలానిత్యాకార
సర్వదురితౌఘ హరా సర్వేశ్వర
gIrwANabhAshAdhAra kEvalAnityAkAra
sarvaduritaugha harA sarvESwara
చరణం
charaNam 8
సురుచిరానంతపురవర నిలయ భూధర నిరవయ నిర్వికారా నిరాధారsuruchirAnamtapuravara nilaya bhUdhara niravaya nirvikArA nirAdhAra
చరణం
charaNam 9
నాగభూషణపాల నవ్యగోపికాలోల
వేగమే రావదేలా వేణుగోపాలా
nAgabhUshaNapAla navyagOpikAlOla
vEgamE rAvadElA vENugOpAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s