#239 రారా రాజగోపాల rArA rAjagOpAla

Titleరారా రాజగోపాలrArA rAjagOpAla
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రారా రాజగోపాల నన్ను రక్షించ రావదేలాrArA rAjagOpAla nannu rakshimcha rAvadElA
చరణం
charaNam 1
కారుణ్య మూర్తివని నిన్నే కడువడి నమ్మితినీkAruNya mUrtivani ninnE kaDuvaDi nammitinI
చరణం
charaNam 2
పారావార గంభీర నాతో పలుకవేమనందురాpArAvAra gambhIra nAtO palukavEmanamdurA
చరణం
charaNam 3
గ్రక్కున నను గావరా నిన్ను మక్కువతో నమ్మితిరాgrakkuna nanu gAvarA ninnu makkuvatO nammitirA
చరణం
charaNam 4
సమ్మతి తోడ నను నా సామి దయనేలుముsammati tODa nanu nA sAmi dayanElumu
చరణం
charaNam 5
మురహరి యేచకురా నీ ముద్దుమోము జూపరాmurahari yEchakurA nI muddumOmu jUparA
చరణం
charaNam 6
అన్నా వీరరాఘవా సుప్రసన్నా క్రన్నన బ్రోవాannA vIrarAghavA suprasannA krannana brOvA
చరణం
charaNam 7
ధర సికింద్రాపురీశా నేరమేరా జేసితిలెసdhara sikindrApurISA nEramErA jEsitilesa
చరణం
charaNam 8
నీ సుదర్శనమివ్వరా రామానుజదాసు గదరాnI sudarSanamivvarA rAmAnujadAsu gadarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s