#240 రారా శివశంకర rArA SivaSamkara

Titleరారా శివశంకర (ప్రతి)rArA SivaSamkara (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రారా శివశంకర నన్ను రక్షించు గంగాధరrArA SivaSamkara nannu rakshimchu gamgAdhara
చరణం
charaNam 1
యే పాపముజేసితి నికనెట్లెయిన నీవేగతిyE pApamujEsiti nikaneTleyina nIvEgati
చరణం
charaNam 2
పతితుల బ్రోవలేదా నన్ను భక్తులలో జేర్చరాదpatitula brOvalEdA nannu bhaktulalO jErcharAda
చరణం
charaNam 3
మాతంగ చర్మచేల సన్మానిత భక్తపాలాmAtamga charmachEla sanmAnita bhaktapAlA
చరణం
charaNam 4
జాలముసేయ రాదా యో సర్వేశ్వరా మ్రొక్కెదjAlamusEya rAdA yO sarvESvarA mrokkeda
చరణం
charaNam 5
అన్యుల వేడబోను వేడక నాపదల జెందలేనుanyula vEDabOnu vEDaka nApadala jemdalEnu
చరణం
charaNam 6
పూర్వజన్మ ప్రారభ్ధము బాధ బుట్టించె నన్నేలుముpUrvajanma prArabhdhamu bAdha buTTimche nannElumu
చరణం
charaNam 7
పద్మాసంజాతభంగ అనంతపల్లి శ్రీ వేగిలింగాpadmAsamjAtabhamga anamtapalli SrI vEgilimgA
చరణం
charaNam 8
కొండగూంటూరి నాగభూషణ కోవిదుని బ్రోవవేగాkomDagUmTUri nAgabhUshaNa kOviduni brOvavEgA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s