#241 నిమిజాం nimijAm

TitleనిమిజాంnimijAm
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
నిమిజాం శ్రీ గణనాధ గజానన
మంగళదాయక హా ఆలరేయాల
nimijAm SrI gaNanAdha gajAnana
mamgaLadAyaka hA AlarEyAla
చరణం
charaNam 1
శుక్లాంబరకోటి మూషకవాహ
మంతక మకుటమడలరు రేయాల
SuklAmbarakOTi mUshakavAha
mamtaka makuTamaDalaru rEyAla
చరణం
charaNam 2
పాశాంకుశధర మోదక జాకరే
విఘ్న వినాశిత పాలరెయాల
pASAmkuSadhara mOdaka jAkarE
vighna vinASita pAlareyAla
చరణం
charaNam 3
హరిగోవింద శ్రీ నిజసుఖదాత
భక్తవత్సల ప్రతిపాల రేయాల
harigOvimda SrI nijasukhadAta
bhaktavatsala pratipAla rEyAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s