#242 పరమేశ్వర paramESvara

Titleపరమేశ్వర (ప్రతి) మంగళంparamESvara (prati) mangaLam
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
పరమేశ్వర కరుణాకర శ్రీకర
మురహర జయమంగళం శౌరీ హరి
paramESvara karuNAkara SrIkara
murahara jayamamgaLam SaurI hari
చరణం
charaNam 1
సరసిజభవతోష సన్మృదువేష
నిరవయ నిర్విశేష సుభాష
sarasijabhavatOsha sanmRduvEsha
niravaya nirviSEsha subhAsha
చరణం
charaNam 2
చక్రశాఙ్ర్గధర చక్రాంచితభర
చక్రశశి యనవర సర్వేశ్వర
chakraSA~mrgadhara chakrAmchitabhara
chakraSaSi yanavara sarvESvara
చరణం
charaNam 3
కారణకారణ కలుష విమర్ద స
కౄర దైత్యహరణ నారాయణ
kAraNakAraNa kalusha vimarda sa
kRUra daityaharaNa nArAyaNa
చరణం
charaNam 4
ధరరేపలె పురవర ఖేల భూధర
పరమపూరుష ధీర దామోదర
dhararEpale puravara khEla bhUdhara
paramapUrusha dhIra dAmOdara
చరణం
charaNam 5
నాగభూష పాల నవ్యగానలోల
రాగము చే రా వేలా రాజగోపాల
nAgabhUsha pAla navyagAnalOla
rAgamu chE rA vElA rAjagOpAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s