#244 జాణర అలివేణి jANara alivENi

Titleజాణర అలివేణి (ప్రతి)jANara alivENi (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
జాణర అలివేణిరా పూబోణి పల్లవపాణిర
దానిగూడని జన్మమేలర మానినీమణిమేలరా
jANara alivENirA pUbONi pallavapANira
dAnigUDani janmamElara mAninImaNimElarA
చరణం
charaNam 1
సారసంబును బోలురా కమలారి నపహసించురా
సారసాక్షి ముఖము ముకురము మీరురా వహవ్వారిరా
sArasambunu bOlurA kamalAri napahasimchurA
sArasAkshi mukhamu mukuramu mIrurA vahavvArirA
చరణం
charaNam 2
కలువలకు సమమౌనురా మరు ఘనత బాణము వేలురా
కలికి కన్నుల నెంచునో రంగముల దూరుచుండురా
kaluvalaku samamaunurA maru ghanata bANamu vElurA
kaliki kannula nemchunO ramgamula dUruchumDurA
చరణం
charaNam 3
లికుచఫలముల గేరురా గిరిలీలలను బహునెంచురా
ప్రకటితంబుగ దాని కుచములు బంగరు కలశములురా
likuchaphalamula gErurA girilIlalanu bahunemchurA
prakaTitambuga dAni kuchamulu bamgaru kalaSamulurA
చరణం
charaNam 4
సుందరీ కందర్పుడు శరబృందములు మరివేయగా
డెందమందున నోర్వకను తమిజెంది తల్పమునొందెరా
sumdarI kamdarpuDu SarabRmdamulu marivEyagA
Demdamamduna nOrvakanu tamijemdi talpamunomderA
చరణం
charaNam 5
సరసిజాక్షి నాగభూషణ సన్నుత కరుణాకర
తరుణి తోడను మారుకేళిని దేలు రేపలె పురవరా
sarasijAkshi nAgabhUshaNa sannuta karuNAkara
taruNi tODanu mArukELini dElu rEpale puravarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s