#245 నేను నీదాననా nEnu nIdAnanA

Titleనేను నీదాననాnEnu nIdAnanA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశంకరాభరణంSamkarAbharaNam
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
నేను నీదాననా మేను నీదేనుర
నీనా సందున వేరేనాడు దానర
nEnu nIdAnanA mEnu nIdEnura
nInA samduna vErEnADu dAnara
చరణం
charaNam 1
ఎన్నడు నీమాట కెదురాడలేదుర
మన్నించి తిన్నగ మాటాడవేమిర
ennaDu nImATa kedurADalEdura
mannimchi tinnaga mATADavEmira
చరణం
charaNam 2
ఓరి నాసామి నేకోరితిరా నిన్నే
తీరైన గుబ్బలి గోరులుంచ రార
Ori nAsAmi nEkOritirA ninnE
tIraina gubbali gOrulumcha rAra
చరణం
charaNam 3
భాసుర వేణు గోపాల దయావాల
దాసు శ్రీరాముని దయ నేలవదేల
bhAsura vENu gOpAla dayAvAla
dAsu SrIrAmuni daya nElavadEla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s