#246 రారా నా కోర్కె rArA nA kOrke

Titleరారా నా కోర్కె (ప్రతి)rArA nA kOrke (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
రారా నా కోర్కెలీరా ధీర
మారకోటి సుకుమారా శరీరా
rArA nA kOrkelIrA dhIra
mArakOTi sukumArA SarIrA
చరణం
charaNam 1
దంతిరాడ్వరద నిన్నెంత వేడినను
పంతమేల జేసేవు భావజ జనకహరి
damtirADvarada ninnemta vEDinanu
pamtamEla jEsEvu bhAvaja janakahari
చరణం
charaNam 2
సన్నుతాకార శ్రీ సారస భవనుత
పన్నగశయన యీ కన్నడేల జేసేవుర
sannutAkAra SrI sArasa bhavanuta
pannagaSayana yI kannaDEla jEsEvura
చరణం
charaNam 3
రారా రమ్మని రామనే బిలిచిన
సారసాక్ష యింత జాగేల జేసేవుర
rArA rammani rAmanE bilichina
sArasAksha yimta jAgEla jEsEvura
చరణం
charaNam 4
నందకుమారక శ్రీ నాగభూషణ కవి
యందున దయయుంచి యాదరించి బ్రోవర
namdakumAraka SrI nAgabhUshaNa kavi
yamduna dayayumchi yAdarimchi brOvara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s