#247 రంగా నీకిదె ramgA nIkide

Titleరంగా నీకిదెramgA nIkide
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnamdabhairavi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
రంగా నీకిదె మంగళం జయ
రంగా ఖగరాత్తు రంగా కలుసావిభంగా
నవమోహనాంగా వయ్యారి
ramgA nIkide mangaLam jaya
ramgA khagarAttu ramgA kalusAvibhamgA
navamOhanAmgA vayyAri
చరణం
charaNam 1
హరివిభుదా విహారి ఉభయ
కావేరీ తీర విహారి వయ్యారి
harivibhudA vihAri ubhaya
kAvErI tIra vihAri vayyAri
చరణం
charaNam 2
అన్నా యితరుల నెన్నా యెవరు నీకన్నా నను బ్రోవుమన్నా వయ్యారిannA yitarula nennA yevaru nIkannA nanu brOvumannA vayyAri
చరణం
charaNam 3
లీలా శేషాంశు సీలా కరుణాలవాల
జగపరిపాల వయ్యారి
lIlA SEshAmSu sIlA karuNAlavAla
jagaparipAla vayyAri
చరణం
charaNam 4
అయ్యావరమకీయ్యా నిను నమ్మితయ్యా నను బ్రోవుమయ్యా వయ్యారిayyAvaramakIyyA ninu nammitayyA nanu brOvumayyA vayyAri
చరణం
charaNam 5
హాసా వన చిద్విలాసా శేషాచల
దాసార్చిత పరమేశా వయ్యారి
hAsA vana chidvilAsA SEshAchala
dAsArchita paramESA vayyAri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s