#248 లింగా నీకిదె limgA nIkide

Titleలింగా నీకిదె (ప్రతి) మంగళంlimgA nIkide (prati) mamgaLam
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
లింగా నీకిదె మంగళం వృషతు
రంగా నీకిదె మంగళం
limgA nIkide mamgaLam vRshatu
ramgA nIkide mamgaLam
చరణం
charaNam 1
లింగా వృషభతురంగా చక్రవిభంగా
కరుణాంతరంగ జయశివ
limgA vRshabhaturamgA chakravibhamgA
karuNAmtaramga jayaSiva
చరణం
charaNam 2
వృత్రాసురహర స్తోత్ర భవ్యచారిత్రా
పరమపవిత్రా పురహర
vRtrAsurahara stOtra bhavyachAritrA
paramapavitrA purahara
చరణం
charaNam 3
దక్ష పాపవిమోక్షా జ్ఞానపరోక్షా
భక్త సంరక్షా ఫాలాక్ష
daksha pApavimOkshA jnAnaparOkshA
bhakta sam^rakshA phAlAksha
చరణం
charaNam 4
సోమా రేపలెధామా సంగరభీమ
నిర్జితకామ రామేశ
sOmA rEpaledhAmA samgarabhIma
nirjitakAma rAmESa
చరణం
charaNam 5
నాగభూషణ భోగనుతపాల
భాగానిలయశ్రీ భోగి కంకణ
nAgabhUshaNa bhOganutapAla
bhAgAnilayaSrI bhOgi kamkaNa
ప్రాచీన జావళీలు సంపూర్ణము

With this, we completed sharing all the works from the book – “prAchIna-navIna jAvaLIlu”
Next one will be from a different, old book.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s