#249 దాని సరిసమాని dAni sarisamAni

Titleదాని సరిసమాని (స్వరపదం)dAni sarisamAni (swarapadam)
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమిశ్రచాపుmiSrachApu
పల్లవి
pallavi
దాని సరిసమాని దారిని గానరాdAni sarisamAni dArini gAnarA
అనుపల్లవి
anupallavi
మాని దాని మన్నింపమని మరి
నిన్ను కోరి శ్రీ బృహదీశ్వర
mAni dAni mannimpamani mari
ninnu kOri SrI bRhadISvara
చరణం
charaNam 1
(మధ్యమ కాలము madhyama kaalamu)
దయ కలిగిన దాతవు యనుచును
దాపున యిక తామరనయన సదా
మదిలోన ధ్యానమున దలచి
తగ్గెది మెగ దానిను కలయను
దానున్నదిర దార సమయముర
daya kaligina dAtavu yanuchunu
dApuna yika tAmaranayana sadA
madilOna dhyAnamuna dalachi
taggedi mega dAninu kalayanu
dAnunnadira dAra samayamura
చరణం
charaNam 2
(మధ్యమ కాలము madhyama kaalamu)
దయ కలిగిన దాతవు యనుచును
తా మదిని సదా నినుం కలయ
దాని వెతగు దాని కౌగిటకు
దారతమిని దాన్వ రాదురని
దానవనుచు తామనసు కలిగి
దాని గూడు ధరణీ పాల యిక
daya kaligina dAtavu yanuchunu
tA madini sadA ninum kalaya
dAni vetagu dAni kaugiTaku
dAratamini dAnva rAdurani
dAnavanuchu tAmanasu kaligi
dAni gUDu dharaNI pAla yika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s