#251 ఏల రాడాయనే Ela rADAyanE

Titleఏల రాడాయనేEla rADAyanE
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
ఏల రాడాయనే కామిని
వేగ తోడితేవే సామిని
Ela rADAyanE kAmini
vEga tODitEvE sAmini
అనుపల్లవి anupallaviపాడి ముద్దాడి నేవేడి గూడినpADi muddADi nEvEDi gUDina
చరణం
charaNam 1
నందముతో అరవిందాను
నీ మోవి విందాని అందమై యుందామని
namdamutO aravimdAnu
nI mOvi vimdAni amdamai yumdAmani
చరణం
charaNam 2
నారీమణిరో శంబరారికేళికి వాని
నోరూరి ఈ దారి జూచిన
nArImaNirO SambarArikELiki vAni
nOrUri I dAri jUchina
చరణం
charaNam 3
ఈ మారుబారికి ఏమని తాళుదు
రామలెల్ల శ్రీ చామరాజేంద్రుడు
I mArubAriki Emani tALudu
rAmalella SrI chAmarAjEmdruDu

One thought on “#251 ఏల రాడాయనే Ela rADAyanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s