#252 కాంతునికి దెల్పవే kAmtuniki delpavE

Titleకాంతునికి దెల్పవేkAntuniki delpavE
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaమిశ్రచాపుmiSrachApu
పల్లవి
pallavi
కాంతునికి దెల్పవే నా ప్రియkAmtuniki delpavE nA priya
అనుపల్లవి anupallaviఅంతరంగమందు నా చింత
వినర దాన నీ ప్రియ
amtaramgamamdu nA chimta
vinara dAna nI priya
చరణం
charaNam 1
చుక్కల దొరె తనకక్కన పూవెన్నల
నెక్కువును కించగ సొక్కితినె రక్కితిన
chukkala dore tanakakkana pUvennala
nekkuvunu kimchaga sokkitine rakkitina
చరణం
charaNam 2
తామసము ఏలనే సోమముఖి సునాసదృని
సామమెల్ల దెలిసిన మా చామ రాజేంద్రుడు ప్రియ
tAmasamu ElanE sOmamukhi sunAsadRni
sAmamella delisina mA chAma rAjEmdruDu priya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s