#253 కోపమెటుల kOpameTula

TitleకోపమెటులkOpameTula
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకేదారగౌళkEdAragauLa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviకోపమెటుల రాకయుండును రా
కోమలాంగ నీపై
kOpameTula rAkayumDunu rA
kOmalAmga nIpai
అనుపల్లవి anupallaviపాపియింటనే కాపురమై నీ రూపము
కంటికి జూపక యుండిన
pApiyimTanE kApuramai nI rUpamu
kamTiki jUpaka yumDina
చరణం
charaNam 1
నిన్నటి రాత్రి నిన్నిటు రమ్మని
విన్నపమిచ్చి మా కన్యను బంపితే
చిన్ననాటి నా నేస్తము నెంచకా
చిన్నది మెచ్చన నన్న మాటలు విన
ninnaTi rAtri ninniTu rammani
vinnapamichchi mA kanyanu bampitE
chinnanATi nA nEstamu nemchakA
chinnadi mechchana nanna mATalu vina
చరణం
charaNam 2
కాసుకుకాని యా దాసితోను పరిహాసమాడుచు నుల్లాసమై పయ్యెద దీసి
తిన్నగ మూసి ముద్దిడు నీ
సరసంబులు మోసము నేలిన
kAsukukAni yA dAsitOnu parihAsamADuchu nullAsamai payyeda dIsi
tinnaga mUsi muddiDu nI
sarasambulu mOsamu nElina
చరణం
charaNam 3
వేమరు వేడిన నీ మనసంత యారామపాల్ జేసి విరాముడై వేడ్కతో
కాముకేళి యాలేమగూడిన చామభూపాల
నే నీ మమతలు విన
vEmaru vEDina nI manasamta yArAmapAl jEsi virAmuDai vEDkatO
kAmukELi yAlEmagUDina chAmabhUpAla
nE nI mamatalu vina
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=YVryeUtO9R8

One thought on “#253 కోపమెటుల kOpameTula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s