#255 ఇందు నిలచింది imdu nilachimdi

Titleఇందు నిలచిందిimdu nilachindi
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaమిశ్రచాపుmiSrachApu
పల్లవి pallaviఇందు నిలచింది నీ ఇందుముఖి నా సామిimdu nilachimdi nI imdumukhi nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviఅందము ఇందాయక పదము
నన్నేలర గల్లెనగా సుందరీమణి
amdamu imdAyaka padamu
nannElara gallenagA sumdarImaNi
చరణం
charaNam 1
రామహొయలు మీరగ
నగుమోము సోం పరాకు
చామ రాజేంద్ర తామరస నయన
కామకేళి గూడి ప్రేమతోను కోమలాంగి
rAmahoyalu mIraga
nagumOmu sOm pArAku
chAma rAjEmdra tAmarasa nayana
kAmakELi gUDi prEmatOnu kOmalAmgi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s