#261 మరచుండుట marachumDuTa

TitleమరచుండుటmarachunDuTa
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమరచుండుట సరియే మగువ
స్మరసుందరాకారా నన్నిపుడు
marachumDuTa sariyE maguva
smarasumdarAkArA nannipuDu
అనుపల్లవి anupallaviధరణీంద్రుడౌ ధీర చామభూపాల
కరుణీయ వాలా కృపాలోల
dharaNImdruDau dhIra chAmabhUpAla
karuNIya vAlA kRpAlOla
చరణం
charaNam 1
సన్నుతాంగ నాదు విన్నపము
కన్నడ దెల్పలన్ని యున్నవిని
కొన్ని రోజులలో నిన్ను జూచేనని
వన్న మాటలెల్ల దిన్న జూచే ఇపుడు
sannutAmga nAdu vinnapamu
kannaDa delpalanni yunnavini
konni rOjulalO ninnu jUchEnani
vanna mATalella dinna jUchE ipuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s