#263 వెగటాయెగదే vegaTAyegadE

TitleవెగటాయెగదేvegaTAyegadE
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaజంజుటిjamjuTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవెగటాయెగదే చెలి వానికిvegaTAyegadE cheli vAniki
అనుపల్లవి anupallaviమగువ యెవతె బోధించెనో తెలియదుగాmaguva yevate bOdhimchenO teliyadugA
చరణం
charaNam 1
పాపపు మారుడు పూశరముకైనను
బాయకనె నహి పాడుపడు
ప్రియుడౌ మనమోహనాంగునికి
pApapu mAruDu pUSaramukainanu
bAyakane nahi pADupaDu
priyuDau manamOhanAmguniki
చరణం
charaNam 2
ధరణిలో నృప చామేంద్రుడు
సారెకు నను జేరి వుచందరిలో
నులక జేయ మనను
dharaNilO nRpa chAmEmdruDu
sAreku nanu jEri vuchamdarilO
nulaka jEya mananu
చరణం
charaNam 3
బాల సుధాకరుడు చాన నీ మోమని వాలకయే
నన్ను జూచుచును కలకాలము ద్రోసిన దొరకు
bAla sudhAkaruDu chAna nI mOmani vAlakayE
nannu jUchuchunu kalakAlamu drOsina doraku

One thought on “#263 వెగటాయెగదే vegaTAyegadE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s